دریافت مداحی منصور زارعی شب هشتم محرم 1394

دریافت مداحی رحیم میر شب هشتم محرم 1394

دریافت مداحی عبدالله میرزاده شب هشتم محرم 1394

دریافت مداحی مسعود میر شب هشتم محرم 1394

دریافت مداحی محمد میر شب هشتم محرم 1394

دریافت مداحی مشترک یوسف میر و حامد آرایش شب هشتم محرم 1394