چند تصویر از برنامه عزاداری هیئت در اربعین امسال  (سال 1391)

http://bayanbox.ir/view/7657005342429616840/arbain-1.jpg

http://bayanbox.ir/view/8745045806355574478/arbain-2.jpg

http://bayanbox.ir/view/2276767074696461872/arbain.jpg